เช็คคะแนนสมาชิก


สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก
สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะอัพเดพทุกๆ วันที่ 5 ของเดือนชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณรวิวรรณ สุวรรณพิมลกุล 854
คุณฐิตาภรณ์ อภิเติมสินโชติ 852
คุณมาริสา ธงสวัสดิ์ 832
คุณPathathai Ratanatraiphob 691
คุณภัควลัญชญ์ พรรวีชัยมงคล 685
คุณกนกวรรณ ปัทมประดิษฐ์ 669
คุณVanlaty siphom 652
คุณPloynapas Chaiyasree 604
คุณอรชพร ไตรวนาธรรม 578
คุณทวีศักดิ์ หุ่นงาม หรือมณทิกา ธงสวัสดิ์ 479
คุณรฐาอร ธนะวัง 458
คุณLiang yane 449
คุณปทุมพร ตั้งศิริพร 446
คุณนิติกร ศานติวงษ์การ 427
คุณนิชดา แจ้งเร็ว 408
คุณธนิยา ดาววีระกุล 378
คุณมณฑิรา ดีสุขใส 364
คุณปิยะ กาญจนโรจน์ 358
คุณภัทรา ธรรมาพิมล 349
คุณณิชาภัทร คูวิจิตรสุวรรณ 345
คุณPimnipa Arunsirisakul 320
คุณThanaporn Malahom 318
คุณวรรณศิริ วงค์พรมสาย 298
คุณวารยา แสวงภพ 298
คุณชุติมา ศุภสาร 294
คุณYutthiya Udomsri 284
คุณรพีพรรณ วงศ์รัชตโภคัย 279
คุณประภัสสรา ภูพันธ์วิวัฒน์ 274
คุณสุภาพร เคหารมย์ 273
คุณกุลธิดา เหมพลชม 265
คุณฉัตรวิมล อ่วมภักดี 263
คุณชลธิชา คุ้มทรัพย์ 263
คุณธนัญกรณ์ หมู่สมบูรณ์ 263
คุณคุณหนูเล็ก 259
คุณไพลิน กาญจน์วิเศษศรี 259
คุณอัญชุลี เพ็ชรรัตน์ 258
คุณพายัพ โอสถเจริญ 255
คุณจุฑาลักษณ์ ฉวีวรรณมาศ 255
คุณSusumu Muto 255
คุณกมลทิพย์ รัตนแดง 254
คุณหทัย ภู่ตระกูล 247
คุณศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 242
คุณAunrak Ovatlarnpornและคุณอุ่นรัก โอวาทฬารพร 242
คุณสุภัทรา คะสันต์ 239
คุณรตนพร สูงงาม 238
คุณเยี่ยม สินเจริญกุล 235
คุณชาลิสา นาควารี 230
คุณรตนพร สูงงาม 238
คุณนพรุจ วานิกร 228
คุณกษิรา ภูมิพัชรกิจ 228
คุณธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล 226
คุณseangheng van 225
คุณณัฐกิตติ์ ตั้งสัตตบุตร 223
คุณกานต์มณี สสเพิ่มทรัพย์ 222
คุณดวงกมล เกรัมย์ 220
คุณกุลนิดา เต็มชวาลา 218
คุณJeeraporn Buachoo 210
คุณMegumi Furuya 207
คุณวราภรณ์ งามแสง 207
คุณพรนิสา สมยาประเสริฐ 202
คุณกมลชนก หนิ้วอินปั๋น 201
คุณภิชญาภรณ์ อยู่คง 200
คุณอริสา ศิริธรรมกิจ 198
คุณภาคิณ ฉายวัฒนะ 198
คุณjiep 197
คุณพาย ปุณศรี 194
คุณศุภกัญญา สุพรรณพงศ์ 193
คุณPhanlana Chanthakhoun 193
คุณพิมพ์แพร รพีภัทรกุล 192
คุณบุษรา กีรติยิ่งยง 188
คุณพนิอร วงษ์เจริญ 187
คุณพัฒนพรรณ สุทธิวิรัตน์ 187
คุณพิมรุจา ณ บางช้าง 186
คุณSucharee Supsakorn 186
คุณสิทธินันท์ พั้วป้อง 182
คุณPannakon Kobut 178
คุณกมลทิพย์ แสงศรีจันทร์ 178
คุณปรมัตต์ ขำเจริญ 177
คุณสุมินตรา ทองนวน 176
คุณงามสิริ อาศิรเลิศสิริ 175
คุณฉัตรชนก เปสูงเนิน 175
คุณนุชศรา ชูวิทย์สกุลเลิศ 171
คุณวรัญญา โพธิ์ศรีทัต 170
คุณปรียาภรณ์ เจริญนนทสิทธิ์ 169
คุณPrimanont Srimake 168
คุณบุญญาณี ราศรีเพ็ญงาม 168
คุณนวพล ภักดีปัญญา 167
คุณรฌา แซ่โค้ว 167
คุณทัศนีย์ มหาอาด 166
คุณศิริวรรณ รามโกมุท 164
คุณสมโภชน์ ทัศนคติธรรม 164
คุณวาทิรา วงศ์สุรไกร 162
คุณพัชริดา เอี่ยบาง 161
คุณกล้าณรงค์ วงศ์สุริยามาศ 161
คุณอังคณา ศรีจอมขวัญ 160
คุณเจนจิรา ภูกัน 159
คุณกฤชเทพ ธรรมยโก 159
คุณจิรเศรษฐ์ ภิญโญโสภณ 159
คุณอรทัย สุขเนียม 158
คุณปาวลี พจนปรีชา 158
คุณชลัชฌา กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ 156
คุณภัชราพร วันทองสุข 156
คุณจิรวัฒน์ คำจันทร์ 154
คุณวนิดา สินกิจขจรกุล 154
คุณพราวพิรัล ณรัตน์ตระกูล 152
คุณธนพงษ์ พูลนพัฒน์ 151
คุณPraween Junjumpa 151
คุณอัญลลียา วรรณละเอียด 151
คุณวีระวัฒน์ ศิริพันธ์ 151
คุณพิมพ์พิศา เหล่าพาณิชย์กุล 150
คุณจินตนา ศรีกิจปรีชา 150
คุณPimpisa Laohaniwatworn 149
คุณณัฐฐานิษฐ์ นิธิบุญปกรณ์ 148
คุณรสสุคนธ์ จิรเพิ่มพูนทรัพย์ 145
คุณSherlyn Wayrojrajchachai 143
คุณศักดิ์สิทธิ์ เตชรัตนะโชค 141
คุณอานนท์ โกวิทวรางกูร 140
คุณกฤษณ์ เดือนหงาย 140
คุณชวลิต อัศรานุรักษ์ 139
คุณจอย 137
คุณจิรดา พูลถนอมสุข 137
คุณสุนันทา กล๊อดสูงเนิน 137
คุณภัคสิรี ภู่สุนทรศรี 136
คุณพัชรนัน ปัญจางคกุล 136
คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ 135
คุณอนนต์ บัญชาดิฐ 135
คุณกนกอร ชุลบุตร 135
คุณณัฐิญา เอี่ยมสะอาด 132
คุณนันทพัชร ขาวนวล 132
คุณเบญจมาภรณ์ ผ่องใส 132
คุณวิไลลักษณ์ ดียิ่ง 132
คุณณัฏฐาภรณ์ แซ่ซิ่น 132
คุณณัฐกฤตา ชูช่วย 129
คุณธนิดา สุวราวรนาถ 129
คุณศรีทอง บูชาสุข 129
คุณฐาปนี ศรีธรรม 123
คุณสิวลี กลวัชรศิริไพศาล 119
คุณน้ำทิพย์ ทิพย์ธารา< 118
คุณธัมมรินทร์ ภัคธนาหิรัญภัทร์ 115
คุณจุฑามาศ ชูสุทธินนท์ชัย 111
คุณภิญญาพัสร์ ภัสร์ปริยาสกุล 111
คุณมินตรา ยลอนันต์ 110
คุณKanokwan Mulmek 110
คุณซัยนับ ไตรทอง 107
คุณเทพฤทธิ์ ทองสุกมาก 107
คุณศรัญยา มิกาศ 107
คุณเสาวลักษณ์ ฉ่ำแก้ว 107
คุณอักษราภัค อินทรศักดิ์ 107
คุณวินัดสา พันทะวง 107
คุณขวัญชนก ภควลีธร 106
คุณอรุณทิวา งามวงค์ 105
คุณธัญวรัชย์ หนูเกตุ 103
คุณดวงเนตร ชมภู 102
คุณดารารัตน์ บุญสนธิ 102
คุณปรีชา จริยะพันธุ์? 102
คุณร่มฉัตร สัมภวะผล 102
คุณเปรมฤดี หาญขจรสุข 99
คุณEkaterina Dubelshtein 99
คุณวิชชุดา สุปัญญาบุตร 97
คุณNarada Fasirikhun 95
คุณรุสลินทร์ ดอเลาะ 95
คุณภาวิดา ชวาลพีรพัฒน์ 93
คุณอลิสรา อีซบซี 92
คุณฐิติพร รุ่งนาวา 92
คุณชนาภา เสงี่ยมงาม 90
คุณเพ็ญประภา สุธรรมมา 89
คุณนิภาดา ปลื้มผล 89
คุณชไมพร อับดุลเลาะห์ 86
คุณอรจิรา บูระเพ็ชร 86
คุณChanita Klangchai 85
คุณธนัญธร เเสวงศิลป์ 85
คุณรัชตวรรณ พ่วงชาวนา 85
คุณอนุชา สมานเพ็ชร์ 85
คุณอัสมะ อีซอ 85
คุณTisiree Luanratanakorn 82
คุณฌาฐิตา อินมิทิน 82
คุณสุดารัตน์ เหย่าเฉื้อง 80
คุณปภัสร์ อิทธิโรจนกุล 80
คุณกุลทรัพย์ ชัยเศวตกานนท์ 78
คุณพัณณภา หยองเอ่น 76
คุณจีรศักดิ์ เจริญผล 75
คุณสลิษา หลี่ 75
คุณวิวรรยา ประเสริฐวงษ์ 75
คุณธิดารัตน์ กิตติธนานาถ 73
คุณปรียาภรณ์ นามไพโรจน์ 71
คุณอารีวัลย์ น่วมวิจิตร์ 70
คุณศุภาทิพย์ ศิริวิวัฒนะกุล 69
คุณวิภาพร จีนโน 68
คุณธีร์ณัฐชา เหลืองภัทรเมธี 67
คุณมณฑิรา ไพสิฐธัญพงศ์ 65
คุณสิริกมล ชัยประเทศ 65
คุณโชติกา บุญมี 59
คุณนริศรา เจริญผล 59
คุณพาศิณี เอี่ยมภิญโญ 59
คุณศิไรรัตน์ วิบูลย์กุล 56
คุณรุ่งกานต์ สีทับทิม 55
คุณมนฑิตา ดาวฤกษ์ 54
คุณสะธี ใบหยก 53
คุณสุชัญษา สุขนันตพงศ์ 53
คุณนฤมล ไตรโอสถ 52
คุณชินดนัย สรพิพัฒน์ 52
คุณอัญชลี ยิ่งศักดิ์มงคล 52
คุณธิดารัตน์ ศักดิ์วัฒนภักดี 52
คุณโยธิน เทียนดี 50
คุณจรุนี เครือยศ 49
คุณปทุมพร ติวาปี 47
คุณชลธิชา ตั้งชีววัฒนกุล 45
คุณวลัยพร โพธิ์สองชั้นรี 45
คุณกุลพธู ณ ลำพูน 42
คุณนันทพร ณรงค์ฤทธิคุณ 41
คุณPacharaporn Khamcharoen 39
คุณจินต์ภาณี ตาละกาญจนวัฒน์ 38
คุณจรัสลักษณ์ ตันวิบูลย์ 26
คุณปรพล ชื่นอารมณ์ 25
คุณปิยะธิดา ผ่านแสนเสาร์ 22
คุณชลิตา ม่วงศิริ 15
คุณมธุกุลย์ ริสุขุมาล 9
คุณกรวิกา ใจยิ้ม 9
คุณChonticha Bunnampasuk 9